KVKK Aydınlatma Metni

Toprak Tekstil İnş. ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle Peraper.com olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Peraper.com güvencesi altındadır. Peraper.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Peraper.com tarafından sağlanan hizmet ve Peraper.com’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Peraper.com birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. İletişim numaralarımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Peraper.com tarafından; • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli hizmetlerinin sağlanması, • Peraper.com ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, • Peraper.com kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması, • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi, • Hizmet ve tekliflerin sunulması, • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi, • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi, • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi, • Peraper.com ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi, • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması, • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması, • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi, • Peraper.com şahıs şirketi ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması, • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi, • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi, • Hukuk işlerinin takibi, • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Peraper.com şahıs şirketinin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Peraper.com tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; • Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini Peraper.com tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Peraper.com’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Peraper.com yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin Peraper.com tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, http://peraper.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Peraper.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü'nde yer verilmiştir.

3. Yurtdışına Aktarım Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Peraper.com’un meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Peraper.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Peraper.com ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Peraper.com ‘a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Peraper.com ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Peraper.com insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, Yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel verileriniz, Peraper.com tarafından farklı yollardan (Peraper.com merkezi, şubeleri, acenteleri, iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, iletişim numaraları, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya aracılığıyla, sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Peraper.com’a iletmeniz durumunda, Peraper.com talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Peraper.com’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: • Peraper.com veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme, • Eğer Peraper.com nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme, • Eğer Peraper.com nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme, • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme, • Kişisel verilerin Peraper.com nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme, • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, • Peraper.com tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme. Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Peraper.com’a iletebilirsiniz. Bu çerçevede Peraper.com’a Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, http://peraper.com/ adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak; • Islak imzalı bir nüshasını “Sümer Mah. Merv Cad. No:143 Zeytinburnu, İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir, • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir, • Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Peraper.com’a kayıtlı e-posta ile info@peraper.com adresine iletebilirsiniz.

6. Değişiklikler Peraper.com , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.